WhatsApp 不加聯絡人小工具

使用此小工具輸入電話號碼再撳「開啟」即可不加聯絡人直接WhatsApp對方電話號碼。

如果你經常會用到呢個功能記得要Bookmark或者將呢頁Add to homescreen啦!